بزرگان صنعت پیگمنت کشور در غرفه شرکت توسعه پردیس سبز

بزرگان صنعت پیگمنت کشور در غرفه شرکت توسعه پردیس سبز

شرکت توسعه پردیس سبز در روز نخست نمایشگاه رنگ و رزین میزبان بزرگان صنعت پیگمنت کشور بود. آقای مهدی امینی نیا مدیرعامل شرکت رنگچی شیمی ، آقای سفیدآبی مدیرعامل و آقای صادقی مدیربازرگانی شرکت شیمی معدنی همدان از جمله بازدیدکنندگان غرفه شرکت توسعه پردیس سبز بودند.