ESCR


شکست در سطح پلیمرها تحت تنشهای چند محوری در حضور عوامل سطح فعال نظیر شوینده ها ترک زایی ناشی از تنش در محیط مهاجم به اختصار ESCR نامیده میشود. در این پدیده فیزیکی حفره های بسیار کوچک ناشی از تنش های اعمالی به پلیمر تشکیل شده که منشا آن نقایص ذاتی موجود در پلیمر یا نقایص اکتسابی (مثلا ایجاد ترک حین شکل دهی یا نصب و استفاده) بوده ودر اثر عامل سطح فعال این تنش و در نتیجه حرکت و تغییر شکل زنجیرهای پلیمری تشدید میشود. درادامه این حفرات تلفیق شده و آهسته رشد کرده ، پس از رسیدن به اندازه بحرانی نمونه مورد مطالعه مردود میشود. پلیمرهای نیمه بلورین مانند پلی اولفین ها متشکل از دو ناحیه آمورف و کریستالی هستند. در بخش آمورف زنجیرها بطور بی نظمی در هم آمیخته اند از طرفی نواحی کریستالی نیز به یکدیگر و نیز به بخش بی نظم (آمورف) اتصال فیزیکی دارند. زنجیره های رابط عملا مهمترین عامل ساختاری هستند که تعیین کننده مقاومت پلیمر در برابر تنش در محیط مهاجم است. در پلی اولفینها افزایش وزن مولکولی و نیز افزایش مقدار کومونومر و توزیع آن روی زنجیره های بلندتر موجب افزایش احتمال تشکیل زنجیره های رابط شده که در نتیجه بهبود ESCR را بدنبال دارد.
 در مواردی که قطعات پلاستیکی ساخته شده درشرایط خاص محیطی از قبیل تماس با مواد خورنده یا محلولهای شیمیایی و ... قرار دارند، انجام آزمون ESCR بر روی پلیمر ضرورت پیدامیکند.

ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ