آزمون بررسي پراكنش دوده:

همان طور كه در آزمون اندازه گيري مقدار دوده عنوان شد چگونگي پراكنش دوده در پليمر جهت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بسيار حائز اهميت است . ذرات دوده اگر در اثر فرايند اختلاط خرد نشوند مي توانند به عنوان مركز تمركز تنش عمل كرده و باعث شكست شوند . همچنين توزيع  (Dispersion) ذرات دوده در سر تا سر زمينه پليمري جهت UVمحافظت كامل از محصول در برابر اشعه ( Distribution) مي باشد . نتيجه قابل قبول بر اساس اين ISO ضروريست . روش آزمون بر اساس استاندارد 18553استاندارد گريد كوچكتر يا مساوي 3 مي باشد.

ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ